Stengeforter Sportsdag

Logo Stengeforter Sportsdag

 

 

Du wolls schon ëmmer ausprobéieren, wat dir Spaass mecht?

Da komm den 17. september 2022 an d'Sportshal zu Stengefort.

Fussball, Petanque, Schach, Taekwondo, Tennis, 

Volleyball oder Kanneryoga....

Hei kanns du vun 15h00 -20h00 alles gratis ausprobéieren.

 

Animatioun:

Joé Del Toé (Clown)

 

 

Fir Iessen a Gedrénks ass beschtens gesuergt.

Et maache mat:

 

Org.: Sportskommissioun Stengefort an zesummenarbecht mat der Gemeng Stengefort an de Sportsveräiner aus der Gemeng